รับงานติดตามหนี้สิน บังคับคดี

ทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระ เพื่อนำเงินมาชำระแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาล สำนักงานมีความรู้ความชำนาญในการติดตามสืบหาทรัพย์สินในการบังคับคดีให้กับสถาบันการเงินและลูกความโดยทั่วไปที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้สำเร็จมีผลงานเป็นที่ยอมรับแล้ว

  • ให้บริการส่งหนังสือทวงถามเพื่อชำระหนี้ถึงลูกหนี้ 
  • ให้บริการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
  • ให้บริการคำร้องขอให้ชำระหนี้จำนอง/บุริมสิทธิ 
  • ให้บริการยื่นคำร้องขอกันส่วน 
  • ให้บริการคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละาย
  • ติดตาม สืบทรัพย์ ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหนี้
  • บังคับคดี ดูแลการขายทอดตลาด ขอรับเงินในคดี 

 

 

0818443195 ADD LINE FACEBOOK