ทนายวรฉัตร อุตส่าห์กิจ

รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา รับงานบังคับคดี รับตรวจนิติกรรมสัญญา รับปรึกษากฎหมาย รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย รับเจรจาไกล่เกลี่ย-ข้อพิพาท รับงานติดตามหนี้สิน

จุดเด่นสำนักงาน


สำนักงานได้สั่งสมประสบการณ์ เน้นการให้บริการ มีบุคลากรมืออาชีพจำนวนมากเพียงพอ ที่ได้รับการยอมรับ มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกความ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม โดยให้ความสำคัญและเน้นการให้บริการที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ในการวิเคราะห์ปัญหา ข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และบุคลากรของสำนักงาน ที่มีประสบการณ์จริงในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายมืออาชีพครบถ้วนทุกด้านในการคอยให้คำปรึกษา พร้อมที่จะวิเคราะห์ ประเมินผล แก้ปัญหา เสนอความเห็นทางกฎหมายที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็ว ได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของลูกความเป็นสำคัญ

WELCOME TO WEBSITE
สำนักงานกฎหมายวรฉัตร

เกี่ยวกับเรา

เรามีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิชาชีพ มุ่งเน้นการให้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว ในฐานะทนายความ มืออาชีพ มีความพร้อมที่จะให้บริการกับท่านครบถ้วนทุกด้าน โดยเน้นให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกความเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เหตุผลที่ต้องเลือกสำนักงานกฎหมายวรฉัตร


01

ประสบการณ์

มีความเชี่ยวชาญด้านการว่าความ รวมทั้งการให้คำปรึกษากฎหมายกับธุรกิจสถาบันทางการเงิน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม นิติกรรมสัญญา บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การแก้ปัญหาของธุรกิจ งานอุทธรณ์ งานฎีกา คดีแพ่ง คดีอาญา มากกว่า 10 ปี

02

บุคลากร

ปัจจุบันสำนักงานประกอบด้วยทนายความที่ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และคณะที่ปรึกษาประจำสำนักงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยทำงานด้านกฎหมายมาแล้วมากมาย มีทักษะ มีประสบการณ์ด้านการว่าความทุกด้าน พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกความอย่างครบถ้วน

03

การบริการของสำนักงาน

สำนักงานได้ให้การบริการด้านกฎหมายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อสนองตามความต้องการของลูกความให้ได้รับการบริการที่ดีและความพึงพอใจเป็นสำคัญ