รับเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

รับเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ แก้ปัญหาของลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระงับและแก้ไขความขัดแย้งข้อพิพาททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ระหว่างคู่ความเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับตามความคาดหวังของลูกความทุกประการจนเป็นที่พอใจของคู่ความจนยุติข้อพิพาทซึ่งจะมีอยู่หรือจะมีขึ้นในอนาคตให้เสร็จสิ้นไป

  • ให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยในการประนอมหนี้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้
  • ให้บริการไกล่เกลี่ย ยุติหรือระงับข้อพิพาทโดยความตกลงของคู่ความก่อนคดีจะขึ้นสู่ชั้นศาล
  • ให้บริการระงับข้อพิพาทระหว่างกัน เพื่อหาแนวทางระงับข้อพิพาทที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ

 

0818443195 ADD LINE FACEBOOK