รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย รับเป็นที่ปรึกษาบริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หน่วยงานและองค์กรของเอกชน