รับตรวจนิติกรรมสัญญา

รับตรวจนิติกรรมสัญญาและร่างสัญญา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ หนังสือ พินัยกรรม โดยละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดในแต่ละนิติกรรมขึ้นอยู่กับการตกลงและความยินยอมของคู่สัญญา ดังนั้นการร่างสัญญาต้องถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของคู่สัญญา และมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาขึ้นภายหลัง สำนักงานจึงให้ความสำคัญกับสัญญาทุกประเภทเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของสัญญา

  • ตรวจสัญญาทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • ตรวจร่างนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ จำนอง ภาระจำยอม ขอาบฝาก เป็นต้น
  • ตรวจร่างนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  • ร่างหรือแก้ไขสัญญาทุกประเภท
  • การจดทะเบียนและดูแลเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
  • ตรวจร่างพินัยกรรม

 

0818443195 ADD LINE FACEBOOK