รับเขียนอุทธรณ์ ฎีกา

รับเขียนและแก้อุทธรณ์ฎีกาให้บริการโดยทนายความผู้มีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเขียนคำอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและคดีอาญาจนสำเร็จมีผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วจากบริษัทต่างๆ รวมตลอดทั้งจากลูกความโดยทั่วไป

  • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์คดี แนะนำแนวทาง เพิ่มโอกาสในการต่อสู้คดี
  • เขียนอุทธรณ์ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่างคำอุทธรณ์ หรือ คำแก้อุทธรณ์ อย่างมืออาชีพ เน้นประเด็นสำคัญ อย่างละเอียดครบถ้วน
  • เขียนฎีกา หรือ คำแก้ฎีกา วิเคราะห์ข้อมูลทางกฏหมายอย่างละเอียด

 

0818443195 ADD LINE FACEBOOK